ONDERWIJS, en nu?

 Persoonlijk betrokken

Secretariaat Onderwijs, en nu;
0182-391294
Bezoek op afspraak via secretariaat.
Zie ook
contact

email; info@onderwijsennu.nl

     

Excelent Talent

Onderzoek

Beelddenken

Leren Leren

Home 

 

 

 

 

Het intelligentieonderzoek.

Bij een intelligentieonderzoek wordt de verbale intelligentie en performale intelligentie in kaart gebracht. Het verbale IQ is het resultaat van een meting van de woordenschat, het taalgevoel, het redeneervermogen met woorden e.d. Het performale IQ is het resultaat van een meting van het praktisch handelen. Dus hoe past een kind zijn/haar intelligentie toe bij het aanpakken en oplossen van praktische problemen. Hierbij spelen ook motorische vaardigheden en bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht een belangrijke rol.

De intelligentie van een kind wordt bepaald door middel van een IQ test, ook wel een intelligentieonderzoek genoemd, waarbij IQ staat voor intelligentiequotiënt. Het IQ is de maat/eenheid waarmee uitgedrukt wordt hoe intelligent een kind is. Het IQ wordt door middel van een getal weergegeven en het gemiddelde IQ van een kind is 100. Een kind dat dus bij een intelligentietest een IQ scoort hoger dan 100, is intelligenter dan een 'gemiddeld' kind. Een lagere IQ score betekent dan een kind minder intelligent is dan een gemiddeld kind.

 

Mogelijkheden voor een intelligentieonderzoek

Onderwijs, en nu kent 2 onderzoeken;

Onderzoek 1 betreft een IQ scan. Dit onderzoek bestaat uit de afname van een volledig intelligentieonderzoek: de WISC III of de WPPSI III.

Na de afname van het onderzoek ontvangt u een rapport met een omschrijving van elke afgenomen (sub)test, en de scores per (sub)test, het perfomale, verbale en totale IQ. Wij adviseren deze IQ scan indien u enkel het IQ van uw zoon of dochter wilt weten. Bijvoorbeeld voor toelating tot een plusklas.

Onderzoek 2 betreft een uitgebreid psychologisch onderzoek, bestaande uit een intelligentieonderzoek en/of een onderzoek naar didactische vaardigheden en/of aandacht- en concentratieproblemen en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Er zijn diverse onderzoeken mogelijk om de capaciteiten en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind nader te onderzoeken. Een afsluitend evaluatie- c.q. adviesgesprek is inbegrepen.

Wij adviseren dit onderzoek indien er vragen zijn omtrent minder goed presteren op school in vergelijking met klas- en leeftijdsgenootjes (of juist beter presteren) of wanneer er vragen zijn met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter.

 

Verschillende intelligentietesten

Er zijn verschillende intelligentietesten om de kennis capaciteiten van kinderen te bepalen. Welke test het meest geschikt is, is onder meer afhankelijk van de leeftijd van het kind en het doel of de reden van het onderzoek. Hieronder worden de 4 meest gebruikte onderzoeken vermeld.

·         SON-R non-verbale intelligentietest

·         WPPSI III voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar

·         WISC III voor kinderen van 6 tot 17 jaar

·         NIO schoolkeuze onderzoek

 

Vergoeding intelligentieonderzoek door ziektekostenverzekeraars

Een intelligentieonderzoek wordt door geen enkele ziektekostenverzekeraar vergoed. Er zijn uitzonderingssituaties waarin enkele ziektekostenverzekeraars toch (een deel van) de kosten vergoedt, bijvoorbeeld als een intelligentieonderzoek noodzakelijk is bij onderzoek psychologische problemen van uw kind. Wij adviseren u in deze gevallen dan ook om altijd contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar en te informeren naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via de mail; info@onderwijsennu.nl of bellen naar 0182-391294.